ผอ.ปปส.ภาค 5 ระบุ ปัจจุบันเด็กและเยาวชนเข้าสู่ขบวนการค้ายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น โดยเยาวชนชาวเขามีถึงร้อยละ 20 ของคดีทั้งหมดที่จับกุมได้

  
     สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีนักวิชาการจากหลายภาคส่วนร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข กระตุ้น ผลักดันให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการเฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง นายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนถูกดึงเข้ามาพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดมากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนชาวเขามีมากกว่าร้อยละ 20 ของคดียาเสพติดทั้งหมดที่จับกุมได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพราะมีปัจจัยผลค่าตอบแทนที่สูง ส่งผลให้เด็กกล้าเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะตามสถานศึกษาต่าง ๆ ข้อมูลของนักวิชาการระบุว่าเด็กและเยาวชนในสถานพินิจกว่าร้อยละ 80 ใช้สารเสพติด เป็น ส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้มีปัญหาครอบครัวแตกแยก โดยส่วนใหญ่จะเสพยาบ้า เริ่มจากซื้อมาเสพ รับขายรายย่อย และเข้าสู่ขบวนการค้ายาเสพติดในที่สุด ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจะนำผลสรุปที่ได้ ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนต่อไป ///////////////////
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่