รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมเพิ่มจำนวนครูพระทั่วประเทศจาก 4,000 เป็น 10,000 รูปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

  
     นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ออกเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโสภณ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินโครงการมานับตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรมได้มองเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมีสาเหตุมาจากการขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้เกิดความหวาดหวั่นว่ากับอนาคตของสังคมไทย ดังนั้น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินการ 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 จำนวน 4,000 รูป และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 6,000 รูป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวนี้พบว่า สามารถทำให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี เนื่องจากได้รับประสบการณ์ตรงในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้อง รวมทั้งยังได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเป็นประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวอีกว่า การที่เด็กจะสามารถเป็นคนดีได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง เพราะเมื่อเด็กไม่ได้รับการเอาใจใส่ทางด้านจิตใจอย่างเพียงพอ ทำให้ขาดภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดผิดถูกหรือควรไม่ควร จึงรับเอาสิ่งไม่ดีทั้งหลายจากทุกมุมโลกมาสู่ตนเองได้ง่าย และผู้ที่สามารถดูแลเด็กได้ดีที่สุดก็คือพ่อแม่นั่นเอง **********
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม