ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอให้เน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจคน

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นผ่านรายการเสียงสะท้อนจากประชาชนอย่างหลากหลาย ประชาชนยกย่องเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นให้ความสำคัญกับ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ให้มีการทำงานสอดคล้องประสานกัน โดยให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจคน เพื่อพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่จิตใจประชาชน ประชาชนยังได้แสดงความเป็นห่วงกรณีการให้ข่าวหรือแสดงท่าทีของฝ่ายรัฐบาล โดยเห็นว่าผู้ตอบโต้ควรคิดให้ดีก่อนพูด เห็นควรให้มีการคัดเลือกผู้พูดที่สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันได้ อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนำพระสงฆ์ไปไว้ที่ศูนย์การค้า
 
, อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่