ครูและนักเรียนจากจังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันของจังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี จ.ปัตตานี เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมป์ โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ระบบ ICT ภาษาต่างประเทศ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยทั้งสองโรงเรียนได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและท้องถิ่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแบบสมานฉันท์ เชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนจากจังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสเห็นความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่และได้มีโอกาสทัศนศึกษาไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ด้วย
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่