ปี 2548 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทที่ศาลแขวงเชียงใหม่กว่า 800 คดี และสามารถระงับข้อพิพาทได้สำเร็จกว่าร้อยละ 80

  
     ศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่จัดงานสัปดาห์ระงับข้อพิพาท ระหว่างวันที่ 6-16 ธันวาคม 2548 ณ อาคารศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดนิทรรศการและการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างคู่ความ อีกทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์เป็นปีที่ 60 และเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจาต่อรอง ลดหย่อน ผ่อนปรนแก่กัน จนสามารถยุติข้อพิพาทได้ ไม่มีฝ่ายใดแพ้-ชนะ คู่ความประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาสัมพันธภาพอันดีต่อกันไว้ได้ นายนรินทร์ โตเผือก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่เปิดเผยว่าคดีที่เข้าสู่ศาลแขวงเชียงใหม่คือคดีที่มีมูลค่าทรัพย์ไม่เกิน 3 แสนบาท มีวันละประมาณ 100 คดี โดยมีคดี 2 ประเภทคือ คดีแพ่งทั่วไป และคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวที่คู่ความสามารถยอมความกันได้ โดยที่ผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 80 ของคู่ความที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยอมความกันได้ ปี 2548 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทกว่า 800 คดี ซึ่งจะทำการไกล่เกลี่ยโดยผู้พิพากษาสมทบ ร้อยละ 80 ของคดีเหล่านี้สามารถระงับข้อพิพาทได้ รวมเป็นมูลค่าทรัพย์กว่า 257 ล้านบาท
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่