ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเชียงใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นคนโดยได้เตรียมรถสำรองไว้มากกว่าปกติร้อยละ 40

  
     นายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงมาตรการเตรียมการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นปีนี้อากาศหนาวเย็นและคาดว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเชียงใหม่มากกว่าปีที่ผ่านมา จึงได้มีการวางแผนเตรียมพร้อมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งอำนวยความสะดวกจัดรถให้เพียงพอแก่ผู้โดยสาร โดยในวันที่ 15 ธันวาคมนี้จะประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งให้เตรียมสภาพรถ พนักงานขับรถ และรถสำรอง ทั้งนี้จะเปิดศูนย์อำนวยการที่สถานีขนส่งระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2548- 4 ธันวาคม 2549 เพื่อดูแลอำนวยความสะดวก วางมาตรการป้องกันไม่ให้เก็บ ค่าโดยสารเกินราคา จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถ และผู้ขับขี่ทั่วไป สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสถานีขนส่งเชียงใหม่ปีที่ผ่านมามีจำนวน 26,000 คน ปีนี้คาดการณ์นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 คน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมรถโดยสารจากกรุงเทพมหานครมาเชียงใหม่ เพิ่มจาก 180 เที่ยวเป็น 300 เที่ยวต่อวัน รถในเขตภาคเหนือตอนบนเพิ่มเป็น 360 เที่ยวต่อวัน โดยระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2549 ซึ่งเป็นช่วงเดินทางกลับได้เตรียมรถสำรองมากกว่าปกติร้อยละ 40 และขอให้ผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อป้องกันความแออัดในช่วงวันเดินทางและไม่มีที่นั่ง หากมีปัญหาสามารถสอบทางทางสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
, อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่