โครงการบ้านยองข่า ความร่วมมือระหว่างไทย-พม่า ประสบความสำเร็จ สามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นในพม่าและลาวได้จำนวนมาก

  
     พลตำรวจโทกฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พลจัตวาซอวิน รองอธิบดีกรมตำรวจ กรรมการในคณะกรรมการกลางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสหภาพพม่า และนายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือไทย-พม่า ในการสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหากลไกตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาทางเลือก หรือโครงการเพื่อทดแทนการปลูกพืชเสพติด สินค้าหัตถกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยในช่วงที่ผ่านมาโครงการบ้านยองข่าที่ไทยเข้าไปดำเนินการในพม่านั้นพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหลังจากหลายฝ่ายให้ความช่วยเหลือด้านตลาด สามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นในพม่าจากเดิมกว่าล้านไร่ เหลือ 2 แสนไร่ โดยเฉพาะการปลูกฝิ่นในพื้นที่เขตปกครองพิเศษลดลงไปมาก ในปี 2549 พม่าจะประกาศให้พื้นที่ชนกลุ่มน้อยว้าเป็นเขตปลอดฝิ่น ทั้งนี้พบว่าชนกลุ่มน้อยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันพบว่าการปลูกฝิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลดลงอย่างมาก จนกระทั่งทางการลาวจะประกาศเป็นพื้นที่ปลอดพืชเสพติดเร็ว ๆ นี้ จากความสำเร็จของโครงการหมู่บ้านยองข่าในพม่านี้จะมีการขยายเพิ่มไปดำเนินการในพื้นที่อื่น โดยทำงานในลักษณะพหุภาคีเชื่อมโยงการทำงานกับประเทศพม่า ลาว จีน เวียตนามและไทย
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่