เชียงใหม่อากาศหนาวเย็น มีประชาชนบนยอดดอยประสบภัยหนาวจำนวนมาก ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งระดมนำอุปกรณ์กันหนาวไปแจกจ่ายบ้างแล้ว

  
     ขณะนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็น มีประชาชนประสบภัยหนาวจำนวนมาก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างระดมน้ำใจนำเสื้อผ้า อุปกรณ์กันหนาวไปแจกแก่พี่น้องที่ประสบภัยหนาวบนยอดดอย และท้องถิ่นทุรกันดาร นายเกียรติศักดิ์ สิงห์ครา นายกสโมสรไลอ้อนเชียงใหม่โฮสต์และคณะได้นำอุปกรณ์กันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 500 ชุด ไปแจกจ่ายให้ประชาชนบ้านแจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขา มีชาวเขาเผ่าปกาญออาศัยอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขณะที่ชมรมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน นำคณะออกแจกจ่ายอุปกรณ์กันหนาวที่ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนที่ประสบภัยหนาวและยังยากไร้ ประกอบกับสภาพื้นที่เป็นภูเขา บางส่วนต้องอาศัยผิงไฟ บางบ้านมีผ้าห่มเพียงผืนเดียวไม่เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัว ขณะที่นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการนายอำเภอทุกอำเภอประสานท้องที่สำรวจผู้ประสบภัยหนาวเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว
 
, อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่