สัมมนาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่บุคลากร เพื่อการดำเนินงานสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาคที่เชียงใหม่

  
    การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่บุคลากร เพื่อการดำเนินงานสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ร่วมกับสำนักกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการดำเนินงานสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายงานไปสู่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนในระดับภูมิภาค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวิทยากรชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบใน 4 หัวข้อได้แก่
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกความแข็งแรงรูปแบบใหม่ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกความอ่อนตัวและการฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบใหม่ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกรูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกรูปแบบใหม่ ครั้งที่ 2
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการระดมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา เพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและประชากรกีฬาได้รับการพัฒนาด้วยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพื่อพัฒนา สนับสนุน การศึกษาวิจัยข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค มีตัวแทนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยใน 15 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 คน
 
28 กรกฎาคม 2551 , 18:17 น. , อ่าน 1160  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่