มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมนานาชาติหลักสูตรการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

  
    ผู้รับทุนจากนานาชาติ จำนวน 25 คนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร HIV/AIDS Prevention and Care for Children and Vulnerable Young People โดยมี รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องเจียงจื้น โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 25 กรกฎาคม2551เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์ด้านเอชไอวีและเอดส์ในกลุ่มเด็กและกลุ่มเสี่ยง สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการป้องกันดูแลรักษา ตลอดจนสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในเด็กรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับทุนจากนานาชาติ จำนวน 25 คน
 
29 กรกฎาคม 2551 , 21:43 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่