มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ และงานด้านเอดส์ของศูนย์วิจัย PHPT

  
    นักศึกษาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการใช้สถิติในทางการแพทย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่ศูนย์วิจัย PHPT
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดทัศนศึกษาให้กับนักศึกษา ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2551 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์วิจัย PHPT (Program for HIV Prevention and Treatment) ณ ที่ทำการโครงการ ถนนสามล้าน ซอย 1 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง ในงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ ที่ต้องใช้ความรู้ทางสถิติในการปฏิบัติงานจริง และหนึ่งในกิจกรรมทางการแพทย์คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ทั้งนี้ เพื่อนักศึกษาจะได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
สำหรับกลุ่มโครงการวิจัย PHPT หรือเดิมคือหน่วยงานวิจัยระหว่างประเทศ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เดิมคือ ศูนย์โรคระบาดของเชื้อเอช ไอ วี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การศึกษากลยุทธ์สำหรับการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากมารดาสู่ทารกและการดูแลผู้ป่วยเอดส์ โดยสามารถนำมาผสมผสานกับระบบการบริการสุขภาพ และเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมาย และที่ผ่านมา ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการป้องกันและการรักษาการติดเชื้อเอช ไอ วี ในระดับครอบครัว โดยใช้ 3 วิธีการคือ ระบาดวิทยาทางคลินิก สรีรพยาธิวิทยา และสาธารณสุข
ส่วนการดำเนินการได้กระทำใน 3 ระดับคือ การประเมินทางคลินิกของสูตรยาต้านไวรัสที่แตกต่างในมารดาหรือทารกสำหรับการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากมารดาสู่ทารก และการรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี การวิจัยของความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อเอช ไอ วี การรักษาด้วยยาต้านไวรัส และระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอ วี จากมารดาสู่ทารก การพัฒนาของโรคเอดส์ มีผลให้เกิดวิธีการใหม่ๆในการป้องกันและการรักษา และ การวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับการผสมผสานวิธีเหล่านี้ร่วมกับระบบการบริการสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 
29 กรกฎาคม 2551 , 22:32 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่