สถานที่ต่าง ๆ 420 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ มีสุขอนามัยตามมาตรฐานกรมอนามัย

  
     สถานที่ต่าง ๆ 420 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ สะอาด มีสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมาตรฐานกรมอนามัย ล่าสุดเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและป้ายมาตรฐานโรงอาหาร สถานบันเทิงปลอดภัย ส้วมสาธารณะสะอาดปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตลาดสดน่าซื้อ ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตม์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ มุ่งเน้นให้ประชาชนสุขภาพดี มีการจัดการสภาวะแวดล้อมในชุมชนและที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย สะอาด สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวแก่ประชาชนและผู้บริโภคในการสร้างสุขภาพรู้จักเลือกจับจ่ายสินค้าที่สะอาดได้มาตรฐานและซื้อสินค้าที่ปลอดพิษ ปลอดภัย ได้คุณค่า ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานกรมอนามัย มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 1,400 แห่ง ผ่านการประเมินตามลำดับขั้นตอนทั้งสิ้น 420 แห่ง
สำหรับสถานที่ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรรับรองทั้ง 420 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีตลาดสดน่าซื้อ 60 แห่ง โรงอาหารในโรงเรียน 19 แห่ง สถานบันเทิง 9 แห่ง ส้วมสาธารณะ 32 แห่ง สถานที่ทำงาน 64 แห่งและศูนย์เด็กเล็ก 236 แห่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกระยะเป็นระยะเวลา 1 ปี
 
30 กรกฎาคม 2551 , 14:11 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่