ความก้าวหน้าโครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหา มหาราชินี 76 ล้านต้นของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่รายงานความก้าวหน้าโครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหา มหาราชินี 76 ล้านต้น
ในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2551 โดยรณรงค์ให้ทุกจังหวัดร่วมกันปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดปลูกต้นไม้ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดพื้นที่ปลูกจำนวน 5 พื้นที่ รวมต้นไม้ที่จะปลูก จำนวน 1,900 ต้น ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ปลูก ประกอบด้วย ราชพฤกษ์ ประดู่ ทองกวาว อินทนิล กฤษณา โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1-2 เมตร สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ โดยได้สำรวจพื้นที่เพื่อปักหลักหมายแนวปลูกและขุดหลุมปลูก พร้อมขอรับการสนับสนุนปุ๋ยคอกจำนวน 4 ตัน และกล้าไม้ไว้รองรับ 2,050 ต้น
สำหรับกล้าไม้ในปีงบประมาณ 2551 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแจกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 1,388,994 กล้า โดยแจกจ่ายให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 937,941 กล้า และทำการปลูกในกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ 451,053 กล้า ปัจจุบันมีกล้าไม้ที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 206,675 กล้า โดยขอรับการสนับสนุนได้จาก 5 หน่วยงาน คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง และ สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงใหม่
 
31 กรกฎาคม 2551 , 16:37 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่