คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่เตรียมสำรวจเส้นทาง R3A

  
     คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่เตรียมสำรวจเส้นทาง R3A เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ลาวและจีน กลางเดือนนี้
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างไทย –ลาวและจีน โดยเฉพาะเส้นทางเปิดใหม่ R3A ที่เชื่อมต่อจากจีน -ลาวและไทยเพื่อกระจายสินค้า เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยจังหวัดเชียงใหม่จะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเส้นทางดังกล่าวเพื่อวางแผนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยว โดยจะมีการพบปะผู้นำระดับท้องถิ่นเพื่อร่วมวางแผนทำงานส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันตลอดเส้นทาง
คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางสำรวจเส้นทาง R3A ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2551 โดยจะเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นในท้องที่ที่ผ่านไป เช่น จังหวัดเชียงราย เมืองบ่อแก้ว ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือง บ่อเต็น เมืองจิ่งหง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
 
5 สิงหาคม 2551 , 13:52 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่