รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบกรณีสันฝายท่าวังตาลในแม้น้ำปิงชำรุด

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบกรณีสันฝายท่าวังตาลในแม่น้ำปิงชำรุด ระบุจะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมและจะใช้ประโยชน์ในการคำนวณเพื่อสร้างประตูระบายน้ำ
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบที่บริเวณฝายท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าสันฝายท่าวังตาลได้ชำรุดลงความกว้างประมาณ 10 เมตร ทำให้ไม่สามารถผันน้ำเข้าไร่ นาของเกษตรกรได้ โดยกล่าวว่าจะใช้งบประมาณของจังหวัดซ่อมแซมฝายดังกล่าวให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ดังเดิม แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลาก จึงต้องรอให้น้ำลดมากกว่านี้ ขณะเดียวกันจะใช้ประโยชน์จากการที่ฝายชำรุดครั้งนี้ในการคำนวณอัตราการไหลของน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงไปพร้อม ๆ กัน โดยดูจากการที่น้ำในแม่น้ำปิงสูงระดับวิกฤติคือ 3.80 เมตร ซึ่งจะมีปริมาณน้ำ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และหากเปิดประตูระบายในระยะ10 เมตรเท่ากับสันฝายที่เปิดในครั้งนี้เท่ากับหนึ่งประตู จะปล่อยน้ำได้เท่าใดและสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ได้หรือไม่
สำหรับฝายท่าวังตาล เป็นหนึ่งในสามฝายในแม่น้ำปิง ที่จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการจะจัดทำประตูระบายน้ำแทนและขุดลอกฝายออกเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ มีการจัดทำประชาพิจารณ์เรื่องการสร้างประตูระบายน้ำไปแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เห็นด้วยกับการสร้างประตูระบายน้ำร้อยละ 70 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 20 และเร็ว ๆ นี้จะมีการจัดประชาพิจารณ์เรื่องดังกล่าวในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง
 
5 สิงหาคม 2551 , 13:54 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่