สมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตยคัดค้าน ปปช.

  
     สมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่ขอให้ระงับการดำเนินการทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ ปปช.
สมาพันธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย นำโดยนายพงศธร เลิศสุคนธ์ รวมตัวที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาระงับการดำเนินการทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ ปปช. โดยให้เหตุผลว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่มีข้อมูลปรากฏชัดเจนว่า ปปช.ชุดปัจจุบันมีการแต่งตั้งขึ้นมา และปฏิบัติราชการโดยไม่ผ่านขั้นตอนการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยพระมหากษัตริย์ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 12 แม้ว่าคณะกรรมการ ปปช.ชุดนี้จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. แต่ก็ไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลของความเป็นคณะบุคคลหรือองค์กรที่จะต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความถูกต้องในเบื้องต้นของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในหน่วยอื่น หรือประชาชนทั่วไป ก่อนที่จะดำเนินการฟ้องเพื่อให้ดำเนินคดีทางกฎหมายในขั้นตอนต่อไป ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม และที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่โดยที่ขั้นตอนการแต่งตั้งไม่สมบูรณ์ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย จึงขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาล และหัวหน้าฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับ สั่งการ การปฏิบัติราชการในทุกระดับชั้นของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย และขอให้ระงับการดำเนินการทางราชการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ปปช.ชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
ในการนี้นายวิจิตร หลังสัน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงมารับเรื่องและรับที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวตามลำดับขั้นต่อไป
 
6 สิงหาคม 2551 , 17:29 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่