งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

  
     เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยร่วมจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่ มี 23 ชนเผ่าร่วมจัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและออกร้านจำหน่ายสินค้า
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายพันธมิตร จัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก เพื่อเฉลิมฉลองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ เพื่อเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองและปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย พัฒนากลไกและขบวนการขับเคลื่อนงานเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และนำเสนอนโยบายและข้อเรียกร้องขอชนเผ่าพื้นเมืองต่อรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ มี 23 ชนเผ่าร่วมจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมและออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยนายจ่อนิ โอ่โดเชา ประธานกรรมการจัดงานกล่าวว่า ขณะนี้กว่า 100 ประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ให้การยอมรับชนเผ่า มีเหลือเพียง 4 ประเทศเท่านั้นที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยที่ผ่านมาชนเผ่ามักไม่ได้รับความเสมอภาคในสังคม ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับชนเผ่า แต่อยากให้หน่วยงานอื่นรวมทั้งสังคมให้ความสำคัญกับชนเผ่าและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ขณะที่พบว่าชนเผ่าเองนั้นขณะนี้ก็ถูกกลืนจากเทคโนโลยีภายนอก จนบางเผ่าลืมวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน ดังนั้นเห็นควรให้อนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ เลือกใช้แต่สิ่งที่ดี
ขณะที่นายมงคล ด่านวิไลปิติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับชนเผ่าพื้นเมืองมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพให้เกิดความยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันโดยยึดหลักความเสมอภาคและสมานฉันท์ในสังคม
 
7 สิงหาคม 2551 , 15:51 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่