รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลเท่าระดับอุดมศึกษา

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลเท่าระดับอุดมศึกษา เพราะถือเป็นจุดแรกในการบ่มเพาะเยาวชน
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเรียนสองชั้น เปิดทำการเรียนการสอนระดับอนุบาลที่ 1ถึงอนุบาลที่ 3 มีนักเรียน 93 คน ครู 7 คน ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1.2 ล้านบาท เป็นโรงเรียนที่รับการถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับโรงเรียนระดับอนุบาล เท่ากับระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ด้อยโอกาส เพราะโรงเรียนอนุบาลถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะเยาวชนให้รักการเรียน หมั่นศึกษา หากวางรากฐานไม่ดีพอ การศึกษาระดับสูงก็จะล้มเหลว โดยจะต้องเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวด้วยว่าสำหรับพื้นที่ใดที่มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนสถานศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงดูแลซึ่งจะควบคุมให้มีมาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ ขณะนี้มีโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีใกล้บ้านในทุกอำเภอเพื่อไม่ให้เด็กต้องเดินทางไกล ปัจจุบันพบว่ามีโรงเรียนทั่วประเทศนับร้อยแห่งที่ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรส่วนท้องถิ่นแล้ว
 
8 สิงหาคม 2551 , 18:47 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่