สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

  
    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงนามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขยายช่องทางการค้า นำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าวว่า ในข้อตกลงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา SMEs ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในเบื้องต้นจะเริ่มที่ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ที่น้ำพุร้อนโป่งเดือด อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และน้ำพุร้อนฝาง ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก กับภาคการผลิตและจำหน่ายคือสินค้าหัตถกรรม
สำหรับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs นี้ จะดำเนินการภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการค้า การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริม SMEs ในภูมิภาคและท้องถิ่น และการพัฒนาปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจสำหรับ SMEs เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจในภูมิภาคและของประเทศต่อไป
 
8 สิงหาคม 2551 , 22:07 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่