กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งผลักดันจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดให้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2549

  
     นายสาธิต อภัยโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ตามโครงการรวมพลังเยาวชนบูรณาการ จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมประชุมรับแนวทาง ขั้นตอนการจัดตั้ง สนองนโยบายรัฐบาลที่เห็นชอบให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดให้ครบ 76 จังหวัดภายในปี 2549 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้มีเวทีได้แสดงออกถึงความคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ โดยองค์กรดังกล่าวจะสามารถเชื่อมกับทุกภาคส่วนของสังคมได้ การดำเนินงานจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเมื่อมีครบทุกจังหวัดแล้วจะดำเนินการในระดับชาติต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งแล้ว 4 แห่งที่จังหวัดเชียงราย สตูล ปราจีนบุรีและสุรินทร์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากรด้านวิชาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
, อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่