สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยพื้นที่ป่า

  
     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยพื้นที่ป่า ทรงส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้ถูกทำลาย เพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม น้ำแล้งและภาวะโลกร้อน
นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยทรงรับสั่งแสดงความห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ที่นับวันจะถูกทำลายจนเข้าขั้นวิกฤติ ทั้งนี้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาป่าไว้ให้บรรพชนรุ่นหลัง และเพื่อประเทศไทยจะไม่ประสบภาวะแห้งแล้ง ไม่เกิดอุทกภัยในฤดูฝน และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาป่านั้นพระองค์ท่านก็พระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลือกรณีถูกทำร้าย อีกทั้งได้เคยมีพระราชดำรัส กับนายกรัฐมนตรีและทหารให้ช่วยกันดูแลป่าไม้ ดังจะเห็นได้จากการที่ทหารร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐได้ทำสัญญาร่วมกันรักษาป่าและจะช่วยเหลือการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดูแลรักษาป่า
ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษกล่าวด้วยว่า ในส่วนของพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ ซึ่งมีหลายพื้นที่ มีระบบการป้องกันการบุกรุก โดยมีป่าไม้จังหวัดเป็นแม่งานหลัก มีนักวิชาการเกษตรและทหารในพื้นที่ ซึ่งหากมีปัญหาที่ใดก็จะเข้าไปแก้ไขตามปัญหาที่มี ส่วนกรณีการลักลอบตัดไม้ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่นั้น คงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการอย่างรัดกุม
 
11 สิงหาคม 2551 , 14:06 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่