จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับโรคเอดส์ทางเว็บไซต์เอดส์ไทย

  
    ขอเชิญผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ เข้าไปศึกษาจากสื่อออนไลน์ในระบบ e-learning ของ aidsthai ได้หลากหลายกลุ่มโดยไม่จำกัดจำนวน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิไฟเซอร์ (Pfizer Foundation) ประเทศไทย จัดทำระบบการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องเอดส์ ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามาราถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน รวมทั้งการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จะได้มีความรู้เรื่องเอดส์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไข ลดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนในประเทศไทย
สำหรับหลักสูตรการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประกอบด้วยหลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป หลักสูตรสำหรับแพทย์ และหลักสูตรสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาตามโครงการดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.e-learning.aidsthai.org ซึ่งระบบสามารถรองรับผู้เรียน (User) ได้ไม่จำกัดจำนวน
 
11 สิงหาคม 2551 , 14:46 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่