ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานดนตรีเข้าประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

  
     รัฐสภาขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานดนตรีเข้าประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
รัฐสภา โดยคณะกรรการจัดการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยประจำปี 2551 จัดประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรูปการประกวดดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค หัวข้อ “ประชาธิปไตย วิถีไทย วิถีธรรม” เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นสื่อสร้างความเข้าใจผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไปสู่ชุมชนต่อไป
รูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง จัดประกวดลำตัด ภาคใต้ประกวดโนรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดโปงลาง ภาคเหนือ ประกวดการขับร้องประกองวงสะล้อ ซึง ขลุ่ย โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการแสดงพื้นบ้านและดนตรีไทย และผู้แทนสื่อมวลชน
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด เป็นวีซีดี หรือดีวีดี.บันทึกภาพและเสียงการแสดง พร้อมแนบคำร้องประกอบ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที และไม่เกิน 7 นาที ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-244-2515-21 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.paliament.go,th
 
13 สิงหาคม 2551 , 14:16 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่