เผยแพร่ข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์แก่ประชาชน ผู้พิการและติดเชื้อเอดส์มีสิทธิ์ตั้งครรภ์

  
    กรมอนามัยตั้งคณะทำงานยกร่างธรรมนูญอนามัยเจริญพันธุ์ให้ข้อมูลรอบด้าน แม้พิการ ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ก็มีสิทธิตั้งครรภ์ได้
นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี 2550 กำหนดให้มีธรรมนูญสุขภาพ 13 หัวข้อ กรมอนามัยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างสาระสำคัญของธรรมนูญอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อเสนอให้ คณะรัฐมนตรีรับรอง เป็นธรรมนูญด้านสุขภาพ ให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิของตนเองด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การวางแผนครอบครัว การวางแผนมีลูก การป้องกันการแท้งไม่ปลอดภัย เพศศึกษา มะเร็งระบบสืบพันธุ์ และเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งผลการยกร่างของคณะทำงานมีความคืบหน้ามากแล้ว
สาระสำคัญของธรรมนูญอนามัยเจริญพันธุ์คือ ต้องการให้คนไทยรู้ถึงสิทธิตนเอง ได้รับบริการข้อมูลการบริการสาธารณสุข การช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อเป็นธรรมนูญที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันดำเนินการ ซึ่งคณะทำงานจะได้เร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนธันวาคม 2551 นี้
รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวด้วยว่า หากหญิงพิการต้องการตั้งครรภ์ ก็จะมีสิทธิรับรู้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า ความพิการนั้นเป็นกรรมพันธุ์หรือไม่ และจะได้รับการดูแลจนคลอดปลอดภัย ลูกได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ก็มีสิทธิรับรู้ว่ามีวิธีป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก เชื้อถ่ายทอดถึงลูกได้ร้อยละ 5 แต่เคยมีตัวอย่างคู่สามี ภรรยาที่ติดเชื้อสองคน เมื่อได้รับข้อมูล ได้รับคำปรึกษา ก็ตัดสินใจตั้งครรภ์ภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยกินยาต้านไวรัสตามที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ผลปรากฏว่า ลูกคลอดออกมาอย่างปลอดภัยและไม่ติดเชื้อเอดส์
(ที่มา www.norsorpor.com)
 
13 สิงหาคม 2551 , 14:42 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่