ประชุมสัมมนาการวิจัยทางคลินิกระดับชาติ ประจำปี ครั้งที่ 8 ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาการวิจัยทางคลินิกระดับชาติ ประจำปี ครั้งที่ 8 ติดตามความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับการศึกษาวิจัยทางคลินิกของประเทศไทย พ.ศ.2543
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยทางคลินิกนานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมสัมมนาการวิจัยทางคลินิกระดับชาติ ประจำปี ครั้งที่ 8 หัวข้อ Thailand Towards Center of Excellence in Clinical Trials – The 8th Annual Update Healthy and powerful infrastructures for Clinical researches in Thailand ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับการศึกษาวิจัยทางคลินิกของประเทศไทย พ.ศ.2543 เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการให้สู่เป้าหมายของประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการบิหารงานวิจัยทางคลินิกของประเทศ
ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิจัยทางคลินิกตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับการศึกษาวิจัยทางคลินิกของประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาการดำเนินการได้คืบหน้าไปมาก แต่เนื่องจากการวิจัยทางคลินิกมีอัตราการเติบโตในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งในการนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง
การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร แพทย์ นักวิจัย จากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้บริหารจากสถาบันที่สนับสนุนการวิจัยภาคเอกชน ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และตัวแทนภาคอุตสาหกรรมยา เข้าร่วมประชุม 120 คน
 
14 สิงหาคม 2551 , 12:09 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่