ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรักชาติและจิตสำนึกสาธารณะบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  
    เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์จาก 7 สถาบัน จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรักชาติและจิตสำนึกสาธารณะบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
นิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์จาก 7 สถาบัน จำนวน 140 คน ร่วมประชุมสัมมนาสร้างเสริมความรักชาติและจิตสำนึกสาธารณะบัณฑิตอุดมคติไทย ณ มหาวิทยาลัยพายัพและกัซซันเลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เกิดความรักชาติ กตัญญูต่อแผ่นดิน มีความตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ มีความคิดเป็นของตนเอง สามารถตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ สามารถเป็นแบบอย่างที่จะถ่ายทอดความถูกต้องไปสู่ครอบครัว สถาบัน ชุมชน และประเทศชาติ
กิจกรรมสำคัญในการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายและการมีส่วนร่วม ทั้งด้านอุดมคติ การพัฒนาสังคม การเพิ่มศักยภาพผู้นำและเครือข่าย การสร้างความสมานฉันท์ การสร้างคุณธรรม ความรักชาติรักแผ่นดิน การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2551 นี้
 
15 สิงหาคม 2551 , 12:01 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่