รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมระดมความคิดพัฒนาระบบคลังข้อมูล

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมระดมความคิดพัฒนาระบบคลังข้อมูล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศ
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม ประชุมสัมมนาระดมความคิดพัฒนาระบบคลังข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา รองรับการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิคส์ ระบบ CMSS ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร รองรับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการสร้างระบบคลังข้อมูลเชื่อมโยงระบบการประเมินผลงานและระบบสมรรถนะทรัพยากรบุคคลด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสนับสนุน การเพิ่มขีดสมรรถนะและระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1-5 เป็นหน่วยงานนำร่องและเป็นต้นแบบขยายผลระบบ CMSS ทั่วประเทศ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรกว่า 700,000 คน ทั่วประเทศ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบดังกล่าวจะทันสมัยภายใต้ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
สำหรับระบบบริหารข้อมูล CMSS มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ขั้นตอนคือ พัฒนาระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงเข้าระบบสนับสนุนการบริหารงานบุคคล พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลและพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีระบบดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์
 
15 สิงหาคม 2551 , 16:03 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่