กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ออกมาตรการจูงใจผู้ประกอบการหอพักให้มาจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อจัดระเบียบสังคม

  
     นายสาธิต อภัยโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนนี้ เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการควบคุมดูแลหอพักให้ได้มาตรฐาน โดยจะให้หอพักไปขึ้นทะเบียนหอพักให้ถูกต้อง จากการสำรวจหอพักทั่วประเทศกว่าหมื่นแห่ง พบมีการจดทะเบียนถูกต้องประมาณ 7 พันแห่ง ส่วนอีก 3 พันแห่งไม่ได้จดทะเบียน ทั้งนี้ไม่นับรวมหอพักที่เปิดดำเนินการโดยผิดกฎหมายอีกจำนวนมาก ซึ่งต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมดูแล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะนำเรื่องการจัดระเบียบหอพักเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ออกมาตรการจูงใจให้เจ้าของหอพักมาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยจะมีการยกเว้นภาษีบางอย่าง เพื่อการจัดระเบียบหอพักที่ถูกต้อง หลังจากนั้นจะมีการจัดสุขอนามัยและจัดแยกหญิง-ชาย เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคม ผู้อำนวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุยังได้กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทยด้วยว่า กลุ่มที่น่าเป็นห่วงมี 2 กลุ่มคือกลุ่มอายุ 0-5 ปี และกลุ่มวัยรุ่น โดยเด็กไทยกลุ่มอายุ 0-5 ปี นั้นจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้พ่อ แม่ต้องทิ้งลูกไว้กับพี่เลี่ยง และเนอสเซอรี่ ซึ่งไม่ได้ให้การดูแลด้านสมอง และการเรียนรู้ที่ดีพอทำให้ IQ เด็กต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น จึงจะต้องเข้าไปส่งเสริมมาตรฐานสถานเลี้ยงเด็กเหล่านี้ ให้มีเสริมการเรียนรู้และให้ของเล่นที่ฝึกทักษะเด็ก ส่วนวัยรุ่นนั้นพบว่าปัจจุบันมีกิจกรรมของวัยรุ่นน้อยมาก จึงจะมีการสำรวจเพื่อสร้างกิจกรรมสำหรับวัยรุ่นเพื่อป้องกันปัญหาด้วย
 
, อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่