กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พร้อมระบุว่าจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ทุกขั้นตอน
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรต่อร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นโดยมีเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 คน และจะมีการจัดการสัมมนาลักษณะนี้ในภาคอื่นทั่วประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า การออกกฎหมายเพื่อเกษตรกร ต้องให้เกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นผู้รู้ปัญหาของเกษตรกรเองดีกว่ากลุ่มอื่น และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้รับจากการสัมมนา จะผลักดันให้มีตัวแทนเกษตรกรเข้าไปมีส่วนเป็นคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทุกขั้นตอน
สำหรับร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาตินี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในการจัดทำกฎหมายคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
 
16 สิงหาคม 2551 , 13:13 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่