ประชาพิจารณ์องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายมั่น พัธโนทัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ......... ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายที่มาและปัญหาของกฎหมาย ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ..... โดยมีประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น 8 ประเด็นคือ จำนวน องค์ประกอบ คุณสมบัติและการได้มาซึ่งคณะกรรมการ กสช. การกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลักษณะการประกอบกิจการบริการชุมชน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา บทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล เพื่อฟังความคิดเห็นประชาชน ทั้งนี้ยอมรับว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีข้อผิดพลาดหลายประการ ทั้งเรื่องที่มา การสรรหาคณะกรรมการ กสช.รวมทั้งองค์กรอิสระที่ยังไม่อิสระจริง ทั้งนี้หากจะให้แก้ไขตามที่ประชาชนร้องขอ ต้องยื่นเรืองไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งต้องใช้เวลานับเดือนซึ่งอาจจะล่าช้าออกไปอีก ดังนั้นจึงจะเสนอกฎหมายอีกครั้งในปลายเดือนนี้ และจะยื่นญัตติขอแก้ไขในภายหลัง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวด้วยว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อดูแลเรื่องดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี 3 G ที่จะเริ่มใช้ในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เช่นกัน
 
18 สิงหาคม 2551 , 13:20 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่