เปิดศูนย์เรียนรู้ยางพาราครบวงจรแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมวิชาการเกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้ยางพาราครบวงจรแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางโลก
นายดำรง จิระสุทัศน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ยางพาราแบบครบวงจรที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร เป็นศูนย์แห่งที่สองของภาคเหนือ โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยกรมวิชาการเกษตรตั้งเป้าจะสร้างวิทยากรชุมชน ทุกชุมชนให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ มีความรู้เรื่องยางพารา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนสู่การมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และรายได้ยั่งยืน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรปลูกยางพารากว่า 1,200 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกกว่า 20,000 ไร่ ขณะที่สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมกว่าล้านไร่ พื้นที่มีความเหมาะสมเพราะมีจำนวนวันในการเก็บน้ำยางที่ยาวนานกว่าภาคใต้ และอยู่ใกล้สาธารณรัฐประชาชนจีนอันเป็นแหล่งรับซื้อใหญ่ที่สามารถขนส่งได้ใกล้กว่าภาคใต้ สนองนโยบายรัฐบาลที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางโลก
ขณะนี้ในภาคเหนือมีการปลูกยางพารามากกว่า 2.5 ล้านไร่ ที่จังหวัดเชียงรายปลูกมากที่สุด รองลงมาคือแพร่ และน่าน ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศมีการส่งออก 2.7 ล้านตัน มีรายได้เข้าประเทศกว่าสองแสนล้านบาท
 
11 กันยายน 2551 , 12:18 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่