รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ

  
     รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนืออย่างยั่งยืน ระบุการยกเลิกพระราชกำหนดนั้นต้องศึกษาอย่างรอบคอบจากผู้รู้ก่อน
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนืออย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า ใน 3 ไตรมาสแรกนักอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในภาพรวม ไตรมาสที่ 2 และ 3 แม้จะลดลงกว่าไตรมาสแรกแต่ก็ยังมีการขยายตัวในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันก่อให้เกิดความหวั่นวิตกในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวว่าไตรมาสสุดท้ายของปีการเติบโตของนักท่องเที่ยวจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หากรัฐบาลสามารถพิจารณายกเลิกพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวคลายความวิตกลง ขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยกเลิกพระราชกำหนดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
ในการประชุมดังกล่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ปรับแผนการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเตรียมจะจัดงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้จากการที่อดีตนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวชได้มาประชุมเรื่องท่องเที่ยวภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และมอบหมายให้กท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูล มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 4 ปี โดยมีการทบทวนเป็นระยะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยว และแผนปฏิบัติราชการ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS และร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตกและระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 
11 กันยายน 2551 , 19:40 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่