โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีแห่งแรกของประเทศ

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแห่งแรกของประเทศไทย
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะการบริการผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ถูกกระทำอนาจารหรือข่มขืน รวมทั้งถูกละทิ้ง ปล่อยปละละเลย เมื่อเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ยังไม่มีสถานที่บริการที่ครบวงจร ณ จุดเดียว ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่างานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงได้ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กและคณะแพทยศาสตร์รวมกว่า 3 แสนบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรทั้งการตรวจรักษา ประชุม ถ่ายทำวีดีโอ.เทปเพื่อประกอบคดีชั้นศาล ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ โดยจะมีทีมสหวิชาชีพมาประจำที่ศูนย์แห่งนี้ซึ่งนับเป็นการดำเนินการแบบ ONE STOP SERVICE ในโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย
สำหรับศูนย์ดังกล่าวมีห้องให้คำปรึกษา ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ โดยก่อนหน้าที่จะมีการตั้งศูนย์ดังกล่าวมีเด็กและสตรีเข้ารับการปรึกษาแล้วกว่า 600 คน
 
13 กันยายน 2551 , 16:24 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่