มหกรรมเสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เยาวชน คณาจารย์และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 400 คน ร่วมมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่
แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนามหกรรมเสริมสร้างสุขภาพเด็ก และเยาวชน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน หรือครู ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน นักเรียน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเด็กและเยาวชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ช่วงปฐมวัย คือวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและการพัฒนาทุกด้าน เป็นช่วงของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตจิตใจของบุคคล ปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจึงเป็นสถานที่เลี้ยงดูเด็กแห่งที่ 2 ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานเหล่านี้ การระดมความคิดเพื่อจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ตามความต้องการของทุกคน ถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพย่อมทำให้บุตรหลานในชุมชน ได้รับการพัฒนา ปลูกฝังสุขนิสัยที่ถูกต้อง มีสุขภาพพีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนมากมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและสมอง เช่น การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในภาวะโภชนการเต็มหรืออ้วน ปัญหาด้านการพัฒนาทางสติปัญญาเพราะได้รับสารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอ พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การขับขี่อันตราย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเสพยาเสพติด ปัญหาด้านสังคม จิตใจ เศรษฐกิจ อันเป็นสาเหตุเกี่ยวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแล
 
13 กันยายน 2551 , 16:24 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่