เครือข่ายประชาชนจังหวัดเชียงใหม่แถลงการณ์คัดค้านการสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง

  
     เครือข่ายประชาชนจังหวัดเชียงใหม่แถลงการณ์คัดค้านการสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงและประกอบพิธีกรรมโบราณล้านนาลงโทษตามกฎหมายมังรายศาสตร์แก่หุ่นผู้ทำลายฝาย
เครือข่ายประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรพันธมิตรออกแถลงการณ์คัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมรื้อย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ยอมรับผลจากเวทีประชาคม จากการที่กรมชลประทานได้ผลักดันโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมรื้อย้ายฝายเก่าทั้งหมด โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนนั้น กลุ่มภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรภาคประชาชน และนักวิชาการ เห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส มีการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว เป็นการสร้างความชอบธรรมในการดำเนินโครงการ และยังไม่มีกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ไม่มีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่จากทุกภาคส่วน และเห็นว่าฝายหินทิ้งไม่ใช่สาเหตุของน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ขณะที่ประตูระบายน้ำ ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ โดยได้ประกอบพิธีปฐมกรรม “ลงโทษตามกฎหมายมังรายศาสตร์ ตัดคอหุ่นผู้จะมาทำร้ายฝาย”ติดป้ายที่สะพานเหล็ก ข้อความคัดค้านการสร้างประตูระบายน้ำและยิงธนูลงกลางสันฝายพญาคำ
ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล กล่าวว่าการสร้างประตูระบายน้ำเป็นเรื่องทางการเมืองที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งธุรกิจท่องเที่ยวทางน้ำ และเงินงบประมาณโครงการกว่า 464 ล้านบาท ทั้งนี้หากกรมชลประทานยังดำเนินโครงการต่อไป หรือมีการกระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดควายเสียหายแก่ฝายเก่าทางกลุ่มจะดำเนินการตามกฎหมาย โดยจะฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากฝายเก่าจำนวน 900 ล้านบาท
สำหรับโครงการสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมชลประทานสำรวจเพื่อศึกษาผลกระทบ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ทั้งระบบ ที่ผ่านมามีการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้ว 7 ครั้งและได้ข้อสรุปแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการสร้างประตูระบายน้ำแต่ต้องไม่รื้อฝายเก่าทิ้ง โดยให้ทดลองใช้ก่อน
 
13 กันยายน 2551 , 19:59 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่