งานนิเทศน์นิทัศน์ วิพากษ์กระแสเกาหลี สื่อข้ามวัฒนธรรม

  
     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานนิเทศน์นิทัศน์ วิพากษ์กระแสเกาหลี สื่อข้ามวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันต่อกระแสความนิยมเกาหลีในวัยรุ่นไทย
นายปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิเทศน์นิทัศน์ ครั้งที่ 7 และวิพากษ์ “กระแสเกาหลี...สื่อข้ามวัฒนธรรม” ซึ่งนักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพราะตระหนักในความสำคัญของปรากฏการณ์สังคมไทย โดยเฉพาะวัยรุ่นยุคปัจจุบันที่ชื่นชมกับวัฒนธรรมของเกาหลี ที่ได้เข้ามาสู่เมืองไทยในรูปของภาพยนต์ เพลง แฟชั่น และภาษา กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนัก และรู้เท่าทันให้สามารถเลือกรับมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ ภาพยนตร์ไทยจะปรับตัวอย่างไรในยุคเกาหลีนิยม และการเสวนาหัวข้อ เทรนด์เกาหลี ....เทรนด์ไทย ทำอย่างไรจึงจะลงตัว การประกวด Asianista! Boy & Girl 2008 การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ งานจัดระหว่างวันที่ 13-14 กันยายนนี้ ที่ชั้นสอง บริเวณหน้าลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 
13 กันยายน 2551 , 20:02 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่