นักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์ มสธ.จัดสัมมนาแนวทางการจัดรายการวิทยุชุมชนเชียงใหม่

  
    ผู้เกี่ยวข้องด้านวิทยุกระจายเสียงหลายฝ่ายต่างมีความเห็นพ้องกันว่า วิทยุชุมชนมีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อสังคม แต่ต้องมีการจัดระเบียบให้เหมาะสมมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยพัฒนาจังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง ตามแนวคิด หลักวิชาการ และปรัชญาวิทยุชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน สะท้อนมุมมองจากภาพความจริงที่ปรากฏ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดรายการวิทยุชุมชน เพื่อนำไปสู่การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้กับเมืองอื่นได้ด้วย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนและสื่อมวลชนบางส่วน โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ นักวิชาการด้านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นายอำนาจ จงยศยิ่ง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายเล็ก สารคาม นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนอาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ พรสิทธิ์ พัฒนานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ควบคุมดูแลการสัมมนา
เวทีสัมมนาได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ในเรื่องสถานการณ์วิทยุชุมชนในปัจจุบันและวิทยุชุมชนที่พึงประสงค์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า วิทยุชุมชนนับว่ามีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อสังคม เนื่องจากเป็นสื่อของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสามารถเสริมจุดอ่อนของสื่อวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาวิทยุชุมชนในเชียงใหม่และทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ ยังไม่ดำเนินการตามปรัชญาวิทยุชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีทั้งขาดองค์ความรู้ ขาดความเป็นนักวิชาชีพ และมีผลประโยชน์แอบแฝง ซึ่งต่อไปในอนาคต ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้ามาจัดการ ทั้งให้ความรู้อย่างรอบด้าน พร้อมควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งตามหลักการของกฎหมายหรือกฎระเบียบ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสื่อมวลชน
 
14 กันยายน 2551 , 22:56 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่