ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามงานที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง

  
     ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะหารือพร้อมขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
นายดุษฎี สินเจิมสิริ ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามงานของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายไพโรจน์ แสงภู่วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงและให้รายละเอียด ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจราชการครั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากไม่สามารถนำข้อมูลเดิมมาประกอบได้ เพราะได้เก็บไว้ในสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
สำหรับประเด็นการตรวจราชการครั้งนี้ ประกอบด้วย เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเรื่องโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยได้ติดตามงานลักษณะเดียวกันทั้ง 3 จังหวัดคือ วันที่ 16 กันยายน 2551 ที่จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ ส่วนวันที่ 17 กันยายน 2551 ที่จังหวัดลำปาง
 
16 กันยายน 2551 , 16:55 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่