The 1st International Conference on Academic Strengthening and International Collaboration among Universities in the GMS

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและ สถาบัน ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (The 1stInternational Conference on Academic Strengthening and International Collaboration among Universities in the GMS) โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ GMS ประกอบด้วย ประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา จีนตอนใต้ (ยูนนาน) สหภาพพม่า และประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมครั้งนี้จะมีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันพิจารณาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือบุคลากร การวิจัยร่วมและการจัดทำหลักสูตรร่วม ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS University Network for International Cooperation : GMS-UNIC) นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมบทบาทผู้นำด้านการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้ชั้นสูงในระดับภูมิภาคนี้ได้สัมฤทธิ์ผล
 
18 กันยายน 2551 , 21:59 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่