4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัมมนา โครงการพัฒนาบุคลากร การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยการบริหารโครงการ

  
     บุคลากรจาก 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมสัมมนาเพื่อการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยการบริหารโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยการบริหารโครงการ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า 4 จังหวัดในกลุ่มนี้ได้มอบให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การเตรียมบุคลากรสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์นับเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในระดับแรกๆ ส่วนการปฏิบัติการนั้น แม้ในปีงบประมาณ 2552 จังหวัดสามารถตั้งงบประมาณเองได้ แต่ในระดับกลุ่มจังหวัดยังไม่มีกฎหมายรองรับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มจังหวัดได้แบ่งประเด็นการจัดการไว้แล้ว มีบางเรื่องเช่น การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถปฏิบัติร่วมกันได้ทันที
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า จากการประชุมร่วมกันของทั้ง 4 จังหวัด กับที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาระบบราชการแล้ว พบว่าบางประเด็นยุทธศาสตร์สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่บางเรื่องต้องรอดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงและแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเสียก่อน ทั้งนี้ จะต้องนำเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นหลักในการกำหนดกรอบการวางแผนดำเนินงาน เนื่องจากหลายอย่างต้องเชื่อมต่อไปยังแผนระดับชาติ และระดับนานาชาติเช่นแผนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
18 กันยายน 2551 , 22:02 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่