กอ.รมน.ภาค 3 ฝึกอบรมประชาชนให้มีส่วนร่วมเพื่อชุมชนเข้มแข็งแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดการฝึกอบรมประชาชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา 180 คน ให้มีส่วนร่วมเพื่อชุมชนเข้มแข็งแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
พลโทสำเริง ศิวาดำรงค์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ตามโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนเข้มแข็งแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากทั้ง 3 จังหวัดเข้ารับการอบรมจำนวน 180 คน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวว่า ประชาชนทุกคนมีบทบาทสำคัญต่อประเทศชาติ ที่ต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมตรวจสอบ รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยหวังว่า ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะในแหล่งต้นน้ำลำธาร จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติและขยายผลในพื้นที่เพื่อความยั่งยืน
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 
22 กันยายน 2551 , 16:49 น. , อ่าน 1360  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่