จัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หัวข้อ อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หัวข้อ อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศึกษาและประชาชนชาวไทย เพื่อสืบสานและสามารถปฏิบัติตนตามรอยพระบาทให้ปรากฏสืบไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ การนำเสนอตัวอย่างที่ดีทั้งครูและศิษย์ รวมทั้งสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานสอดรับกับพระจริยวัตร พระกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนนิทรรศการ อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย 4 ภาคประกอบด้วยปฐมกาล มัชฌิมกาล ปัจฉิม-อมตกาล และอนันตกาล กิจกรรมการเสวนาเฉลิมพระเกียรติเรื่องของภาพอนาคตแห่งวิชาชีพครู และส่วนการเสวนาทางวิชาการตามประเด็นย่อยโดย 5 องค์กรหลัก โดยการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จากจำนวน 3 ครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2551 ได้จัดครั้งแรกที่อิมแพค เมืองทองธานี และครั้งที่ 3 จะจัดที่จังหวัดสงขลา วันที่29-30 กันยายน 2551 นี้
 
22 กันยายน 2551 , 17:51 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่