อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำปี 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     นักสังคมสงเคราะห์จากทั่วประเทศ160 คน เข้าร่วมประชุม วิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำปี 2551 ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง ยุทธศาสตร์งานสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะทางสังคมแก่ประชาชนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2551 นี้ ที่โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อธีบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบรางวัลแก่นักสังคมสงเคราะห์ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นในปี 2551 และบรรยายพิเศษ เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า สู่อนาคตที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องเผชิญ
เนื่องจากสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสวัสดิการสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน นอกจากนั้น การประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ได้ส่งผลต่อหน่วยงานและนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ให้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การบริหารงานและดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
การประชุมครั้งนี้ จะทำให้นักสังคมสงเคราะห์ได้เข้าใจและปรับวิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้ศึกษาแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพต่อประชาชน โดยมีนักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และจากโรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม 160 คน
 
22 กันยายน 2551 , 17:52 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่