จัดการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551 หัวข้อ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สู่นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สู่นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการร่วมพัฒนากำลังคน ผ่านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะนำไปสู่นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และเข้าใจกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าแข่งขันได้ในเวทีโลกแล้ว ยังส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่นำสู้ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับการจัดการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาจะกำหนดจัดขึ้นทุก 5 ปี ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 2 ครั้งคือ ครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2541ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการเป็นผู้นำแห่งภูมิภาค และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สู่สังคมไทยที่ยั่งยืน
 
23 กันยายน 2551 , 16:39 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่