มสธ.ออกหน่วยบริการรับนักศึกษาใหม่ภาค 2/2551

  
     ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ออกหน่วยบริการและรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551
นายเรวัฒน์ สุธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลำปาง แจ้งว่า ศูนย์ฯ จะออกหน่วยบริการนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2551 และวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน วันที่ 11-12 ตุลาคม 2551 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายและพะเยา วันที่ 18-19 ตุลาคม 2551 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่และน่าน
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนคือ ผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม. 3 ต้องจบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป ส่วนผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม. 6 , ปวช., ปวส., ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี สามารถสมัครเข้าศึกษาในภาคที่ 2/2551 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 โดยนำหลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ และสำเนาหลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป และเงินค่าสมัครพร้อมลงทะเบียนเรียนประมาณ 3,200 บาท เข้าสมัครตามกำหนดดังกล่าว
นอกจากนั้น ผู้สนใจยังสามารถซื้อระเบียบการชุดละ 100 บาทได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง โรงเรียนประจำจังหวัด ห้องสมุดประชาชน ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง โดยยื่นสมัครและลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ได้ตามกำหนดการและรายละเอียดในระเบียบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0-5426-9531-4 หรือที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th
 
23 กันยายน 2551 , 21:26 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่