โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 สถานพยาบาลในดวงใจ 2 ปีซ้อน

  
    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 สถานพยาบาลในดวงใจจากสำนักงานประกันสังคมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้เริ่มจัดให้มีสถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน มีสถานพยาบาลหลัก 257 แห่ง เป็นของรัฐ 153 แห่ง และเอกชน 104 แห่ง ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานประกันสังคม จึงได้มีการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงาน รวมทั้งอบรมเพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลจัดทำระบบคุณภาพ (Hospital Accreditation) อย่างต่อเนื่อง
และเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา จึงได้มีการคัดเลือกสถานพยาบาลในดวงใจขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกประกอบด้วยด้าน บุคลากร การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA การจัดระบบบริการที่เอื้อให้ผู้ประกันตนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย และเอาใจใส่ ไม่มีข้อร้องเรียน และมีจำนวนผู้ประกันตนเลือกในสัดส่วนที่สูง เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกันตนในจังหวัด ทั้งผู้ประกันตนเลือกไม่ลดลงในแต่ละปี
ผลการคัดเลือกในปีนี้ ปรากฏว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 สถานพยาบาลในดวงใจ โดยมีรางวัลระดับรองลงไปคือรางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชยอีกหลายโรงพยาบาล นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มรางวัลพิเศษให้กับสถานพยาบาลที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลในดวงใจ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เคยได้รับรางวัลที่ 2 ในปี พ.ศ. 2549 และรางวัลที่ 1 ในปี พ.ศ. 2550
 
25 กันยายน 2551 , 21:53 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่