จัดงาน สหกรณ์เข้มแข็ง ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรไทยมั่นคง ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน สหกรณ์เข้มแข็ง ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรไทยมั่นคง ตามโครงการ Food Safety เพื่อสร้างความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ระหว่าง 25-26 ก.ย.51ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายจิตกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน สหกรณ์เข้มแข็ง ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรไทยมั่นคง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดขึ้นตามโครงการ Food Safety ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2551 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อวางเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยของโลก โดยใช้มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากล พร้อมเร่งขยายช่องทางการส่งออกให้มากขึ้น แต่เนื่องจากที่ผ่านมา เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการในงาน สหกรณ์เข้มแข็ง ผู้บริโภคปลอดภัย เกษตรไทยมั่นคง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
การจัดงานดังกล่าวนี้แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือใน 4 พื้นที่คือ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-28 กันยายน 2551 มีกิจกรรมหลัก 2 อย่างคือนิทรรศการให้ความรู้ด้านสหกรณ์และสินค้าเกษตรมาตรฐาน Food Safety และการสัมมนาทางวิชาการ โดยคาดว่าจะมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง จาก 62 จังหวัดประมาณ 4,000 คน
 
25 กันยายน 2551 , 21:54 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่