กำหนดเปิดตัวโครงการ ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง จังหวัดเชียงใหม่ 30 กันยายนนี้

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนดเปิดตัวโครงการ ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง จังหวัดเชียงใหม่ 30 กันยายนนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือขายในจังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการ การใช้แรงกายที่เหมาะสม และขับเคลื่อนนโยบายคนไทยไร้พุง เพื่อพัฒนาเป็นนโยบายระดับจังหวัดต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรและชุมชนไร้พุงต้นแบบ ซึ่งมีกำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศไทยว่า ปัจจุบันมีคนอ้วนลงพุงเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งส่งผลให้คนเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เบาหวานและมะเร็งสูงกว่าปกติถึง 2 เท่า โดยในปี 2549 คนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้เกือบ 1 แสนคน หรือเฉลี่ย 1 คนในทุก 6 นาที ในขณะที่โรคอ้วนสามารถป้องกันได้เนื่องจากเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต สังคมสมัยใหม่เอื้ออำนวยความสะดวกให้คนสบายมากขึ้น มีการออกแรงน้อยลง พฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปกินอาหารหวาน มัน และเค็มมากขึ้น แต่กินผักและผลไม้น้อยลง คือเฉลี่ยวันละ 270 กรัม ต่ำกว่าปริมาณแนะนำคือ 400 กรัมต่อวัน
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2550 พบว่าโรคเบาหวานมีอัตรา 11,661.78 คน ต่อประชากรแสนคน และความดันโลหิตสูง อัตรา 4,612.18 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งทั้งสองโรคเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยในอันดับแรกของเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้พบภาวะอ้วนลงพุงในประชากรร้อยละ 29.4 ในขณะที่เด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษามีภาวะโภชนาการเกินถึงร้อยละ 12
 
26 กันยายน 2551 , 14:38 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่