สวท.เชียงใหม่ มอบรางวัลการประกวดรายการและสปอตวิทยุ

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงและสปอตประชาสัมพันธ์ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาชนเผ่า
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียง และสปอต ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพัฒนาการในด้านการผลิตรายการและสปอตอย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ฟัง
ผลการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงภาคภาษาชนเผ่า รางวัลที่ 1 รายการภาษาเมี่ยน โดยนางเกศินี ศรีสมบัติ และนายวสันต์ จิตอาชาไนย รางวัลที่ 2 รายการภาษากะเหรี่ยง โดยนายมานะ กาญจนปกรณ์ และนางวีระวรรณ วงค์ษา รางวัลที่ 3 รายการภาษาไทยใหญ่ โดยนางชูศรี เชาว์วาทิน รางวัลชมเชย 2 รางวัลคือ รายการภาษาลีซู โดยนายอนันต์ สีวลี และรายการภาษาอาข่า โดยนางจินตนา รัตนวิชัยกุล
ผลการประกวดสปอตภาษาไทย รางวัลที่ 1 ชื่อสปอต คืนความสงบให้สังคม โดยฝ่ายข่าวประกอบด้วย พยนต์ ยศสุพรหม และธนวันต์ ชุมแสง รางวัลที่ 2 ชื่อสปอต ลดโลกร้อน (ภาษาไทยกลาง) และรางวัลที่ 3 ชื่อสปอต ลดโลกร้อน (ภาษาคำเมือง) โดยฝ่ายรายการ ประกอบด้วย สุดา ดูงาม, เดือน อินต๊ะ, วีระอนงค์ ดวงทิพย์ และวีระพงษ์ สารต๊ะวงค์
สำหรับทีมชนะการประกวดทุกทีมได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลตามลำดับคือ รางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลที่ 2 รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท และรางวัลชมเชยรางวัลละ 500 บาท
 
26 กันยายน 2551 , 14:59 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่