จัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะเศรษฐศาสตร์จาก 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์จาก 5 สถาบันในประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 (The Fourth National Conference of Economists) เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Economic Development) ระหว่าง 23-24 ตุลาคม 2551นี้ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทยเป็น 1 ในสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน และมีบทบาทในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ทันการณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันอาเซียนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะสร้างพันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น รักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้ว ทั้งยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ ตลอดจนการพัฒนาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ส่วนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนำผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทย และของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวม
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นักเศรษฐศาสตร์ในสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 500 คน โดยในวันที่ 23 ตุลาคม 2551 เป็นการการนำเสนอบทความของนักศึกษา และวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ปาฐกถาพิเศษและการนำเสนอบทความทางวิชาการตามหัวข้อ ต่างๆ 6 หัวข้อรวมทั้งเปิดให้มีการวิจารณ์บทความหรืออภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นจากที่ประชุม
 
28 กันยายน 2551 , 14:21 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่